Mēs izmantojam sīkdatnes. Vairāk lasiet mūsu Privātuma politikā. Turpinot lietot šo lapu Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lasīt vairāk

Elektrostacijas pieslēgumu nepieciešams ierīkot, ja paredzēta elektroenerģijas ražošana komerciālam nolūkam vai savu vajadzību nodrošināšanai ar ražošanas iekārtām, kuru kopējā darba strāva pārsniedz 16 ampērus fāzē (3,7 kilovati vienfāzes vai 11,1 kilovati trīsfāžu slēgumā) un kuras pieslēgtas paralēlam darbam ar “Sadales tīkla” elektrotīklu.

Pirms pieteikuma iesniegšanas ST aicina:

Saules paneļu izmaksas

APRĒĶINA PIETEIKUMS

Augstas gatavības saules sistēmas projekta izveide

Aprēķina pieteikums

Elektrostacijas pieslēgšana

1. Aizpildiet pieteikumu elektrostacijas pieslēgumam

2. Tehnisko noteikumu sagatavošana

 • Ne vēlāk kā 60 kalendāro dienu laikā sagatavosim un nosūtīsim jums tehniskos noteikumus elektrostacijas pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmas ierīkošanai.
 • To derīguma termiņš ir divi gadi.

3. Pieslēguma projektēšana

 • Lai apliecinātu procesa turpināšanu, nosūtiet mums vienu parakstītu vienošanās par būvprojekta izstrādes organizēšanu eksemplāru uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai uz pasta adresi AS “Sadales tīkls”, Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
 • Izvēlieties projektētāju un veiciet projektēšanas darbus (jūs sedzat projektēšanas izmaksas) atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
 • Iesniedziet saskaņotu būvprojektu “Sadales tīklam”.
 • Ja būvprojekta izstrāde pieslēguma ierīkošanai nav nepieciešama, izbūvējiet elektrostaciju atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, sagatavojiet elektroietaises līdz līgumā noteiktajai elektroietaišu piederības robežai un iesniedziet “Sadales tīklam” iesniegumu par gatavību veikt elektroietaišu un elektrostacijas pārbaudi (8. solis).

4. Būvkomersanta atlase, līgums un rēķini

 • “Sadales tīkls” vai ražotājs veic būvkomersanta atlasi.
 • Pēc atlases nosūtīsim elektrostacijas pieslēguma līgumu un rēķinu par pieslēguma elektroenerģijas sadales sistēmai izbūvi.

5. Pieslēguma līgums un maksājumi

 • Kad uz pieteikumā norādīto pasta adresi esat saņēmuši elektrostacijas pieslēguma līguma eksemplārus, parakstiet tos.
 • Vienu eksemplāru nosūtiet uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.
 • Veiciet rēķina apmaksu.

6. Pieslēguma izbūve

 • Izvēlētais būvkomersants veic elektrostacijas pieslēguma izbūvi elektroenerģijas sadales sistēmai.

7. Sadales sistēmas pakalpojuma līgums

 • “Sadales tīkls” uz jūsu pasta adresi nosūta Sistēmas pakalpojuma līgumu (līdz tam izbūvei jābūt pabeigtai un “Sadales tīklam” iesniegtam apliecinājumam par objekta gatavību sprieguma saņemšanai).
 • Parakstiet saņemtos līguma eksemplārus un vienu eksemplāru nosūtiet uz AS “Sadales tīkls”, Šmerļa iela 1, LV-1006, Rīga.

8. Iesniegums elektrostacijas pārbaudei

 • Iesniedziet “Sadales tīklam” iesniegumu par gatavību veikt elektroietaišu un elektrostacijas pārbaudi, kā arī saistošo dokumentāciju vismaz 45 dienas pirms pārbaudes uzsākšanas datuma*.

9. Dokumentācijas saskaņošana

 • “Sadales tīkls” izskata iesniegto dokumentāciju elektrostacijas pārbaudei.
 • Tiek saskaņota pieslēgšanas, pārbaudes programma, robežakts un savstarpējo operatīvo attiecību nolikums (ja nepieciešams).
 • “Sadales tīkls” vienojas ar ražotāju par elektrostacijas apskates laiku.

10. Elektrostacijas apskate

 • “Sadales tīkls” veic elektrostacijas izbūves atbilstības pārbaudi atbilstoši iesniegtajai dokumentācijai.
 • “Sadales tīkls” izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai uz pārbaudes laiku ne mazāku kā 72 stundas.

11. Elektrostacijas pārbaude

 • Jūs organizējat elektrostacijas pārbaudi, piesaistot akreditētu laboratoriju sprieguma kvalitātes mērījumu veikšanai.
 • Jūs iesniedzat “Sadales tīklam” aktu par sekmīgu pārbaudes veikšanu, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus, t.sk. būvvaldes aktu par elektrostacijas būves nodošanu ekspluatācijā.
 • Jūs pieaicināt “Sadales tīkla” speciālistus, kad pārbaudes procesā elektrostacija sasniedz maksimālo jaudu atbilstoši pārbaudes programmai.

12. Elektrostacijas pieslēgšana sistēmai

 • Savstarpēji tiek parakstīts “Sadales tīkla” sagatavotais akts elektrostacijas atzīšanai par atbilstošu paralēlam darbam ar sistēmu.
 • “Sadales tīkls” izsniedz atļauju elektrostacijas pieslēgšanai paralēlam darbam ar sadales sistēmu.

Saules paneļu izmaksas

APRĒĶINA PIETEIKUMS

Augstas gatavības saules sistēmas projekta izveide

Aprēķina pieteikums