Mēs izmantojam sīkdatnes. Vairāk lasiet mūsu Privātuma politikā. Turpinot lietot šo lapu Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Lasīt vairāk

Garantijas noteikumi

 

1. UPS ELX

2. UPS SOCOMEC

3. Ģeneratori portatīvie un SŪKŅI KOHLER-SDMO un Energolukss

4. Ģeneratori stacionārie KOHLER-SDMO 

5. DRUPS un GPU Hitzinger

6. Elektroauto uzlādes iekārtas

7. Akumulatoru baterijas Panasonic, YUASA, ELX, CSB, MeanWell

8. Taisngriežu sistēmas ELTEK

9. Konteineri

1. UPS ELX.

ELX UPS iekārtām garantija ir 24 mēneši no iekārtas iegādes brīža.
Garantijas laiks sākas brīdī, kad lietotājs ir iegādājies jaunu izstrādājumu pie pilnvarota izplatītāja (informācija tiek uzrādīta pirkuma pavadzīme vai kvīts (čeks)). Garantijas apkalpošana tiek nodrošināta sekojoši: rezerves daļas un remontdarbi tiek veikti bez maksas, izstrādājumi apmaiņai jānosūta uz ELX UPS ražotāja pilnvarotajiem servisa centriem par Pircēja līdzekļiem un uz savu risku. Garantija ir spēkā iegādes valstī. Ja UPS iekārta tiek izvesta no iegādes valsts, garantijas nosacījumi attiecas tikai uz garantijas remontam nepieciešamajām daļām.

Lai pieteiktu garantijas apkalpošanu, lūdzam ievērot sekojošo:

 • Garantija nav spēkā, ja bojājumi radušies nevērības vai nepareizas lietošanas rezultātā (nepareizi ieejas jaudas pieslēguma parametri, eksplozijas, palielināts mitrums un temperatūra, slikta ventilācija utml.), kā arī viltojumu un neautorizētu remontdarbu gadījumos.
 • Garantijas laikā ELX UPS ražotāja pilnvarotajiem servisam ir tiesības izlemt, vai izstrādājums ir jāremontē, vai tikai jānomaina bojātās daļas ar jaunām, lietotām vai citām detaļām ar tādu pašu funkcionalitāti un veiktspēju.

Garantija nav spēkā sekojošos gadījumos:

 • bojājums radies neparedzētu vai nepārvaramas varas (zibens, plūdi utml.) apstākļu dēļ;
 • bojājums radies nevērības vai nepareizas lietošanas rezultātā (izmantošana ārpus pieļaujamajām temperatūras, mitruma, ventilācijas, elektrobarošanas, slodzes, bateriju parametru robežām);
 • nepietiekoša vai nepareiza apkope;
 • ja apkopi, remontu vai pārveidošanu nav veicis ELX UPS ražotāja pilnvarotajiem servisa centra personāls;
 • ja pie ilgstošas uzglabāšanas vai UPS dīkstāves akumulatoru baterija nav bijusi pārlādēta saskaņā ar tās iepakojumā un apkopes rokasgrāmatā dotajiem nosacījumiem.

ELX UPS ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas no izstrādājuma izmantošanas (tostarp ienākumu zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, informācijas zudumiem vai citiem jebkāda veida finansiāliem zaudējumiem).
Jebkuri bojājumi, kas rodas transportēšanas laikā neoriģinālajā iepakojumā, garantijai nav pakļauti;
Izstrādājumam jāpievieno pirkumu apliecinošu dokumentu, kā pavadzīmi vai kvīti (čeku), kurā norādīts iegādes datums un informācija par iekārtu (modelis, rūpnīcas numurs). Sūtījumam tāpat jāpievieno izstrādājuma atgriešanas apstiprinājuma atsauces numurs, kā arī sīks bojājuma apraksts.
Ja pirkumu apliecinošu dokumentu nodrošināt nav iespējams, garantijas laiks tiks skaitīts no izstrādājuma izgatavošanas datuma, kas var saīsināt sākotnējo garantijas laiku.

2. UPS SOCOMEC.

UPS iekārtas garantijas periods ir 24 mēneši un sākas ar datumu, kad pircējs jauno produktu ir iegādājies (detalizēta informācija ir norādīta čekā/pavadzīmē). Garantija tiek piemērota Lavijas valsts teritorijā. Ja UPS ierīce tiek eksportēta ārpus valsts teritorijas, garantija tiek ierobežota un attiecas tikai uz defekta novēršanai izmantotajām daļām.

Lai saskaņā ar garantiju pieprasītu remontu, lūdzu, ievērojiet šādus nosacījumus:

 • Produkts ir jāatgriež sākotnējā iepakojumā. Garantija neattiecas ne uz kādiem papildu bojājumiem, kas radušies iepakota produkta sūtīšanas laikā.
 • Produktam ir jāpievieno pirkuma apliecinājums, piemēram, faktūrrēķins vai čeks, kurā norādīts iegādes datums un produkta identifikācijas informācija (modelis, sērijas numurs). Sūtītājam ir arī jāpievieno atsauces numurs, kas piešķirts produkta atgriešanas pilnvarošanai, un detalizēts defekta apraksts. Ja kādas šīs informācijas daļas trūkst, garantija nav derīga.
 • Ja nevar nodrošināt pirkuma apliecinājumu, iespējamā garantijas beigu termiņa aprēķināšanai tiks izmantots sērijas numurs un ražošanas datums, kā rezultātā var samazināties sākotnējais garantijas periods.

Produkta garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neuzmanības (nepareiza lietošana: nepareiza ieejas strāva, sprādzieni, pārmērīgs mitrums, temperatūra, slikta ventilācija utt.), pārbūves vai jebkāda neatļauta remonta dēļ.

Garantijas perioda laikā Energolukss  patur tiesības izlemt, vai produkts ir jāremontē vai bojātās daļas ir jāaizstāj ar jaunām vai lietotām daļām, kas funkcionalitātes un veiktspējas ziņā ir līdzvērtīgas jaunām daļām.

Akumulatoru gadījumā garantija ir derīga tikai tad, ja tie tiek regulāri uzlādēti saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Iegādājoties produktu, ieteicams pārbaudīt, vai uz iepakojuma norādītais nākamais atkārtotas uzlādes datums nav pagājis.

Akumulators

 • Akumulatori tiek uzskatīti par patēriņa materiāliem, un garantija attiecas tikai uz ražošanas defektiem.
 • Akumulatori ir jāglabā saskaņā ar piegādātāja ieteikumiem.
 • Garantija ir derīga tikai tad, ja akumulators tiek regulāri uzlādēts saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Iegādājoties produktu, ieteicams pārbaudīt, vai uz iepakojuma norādītais nākamais atkārtotas uzlādes datums nav pagājis.

Papildaprīkojums:

Papildaprīkojumam tiek nodrošināta 24 mēnešu atgriešanas garantija.

Programmatūras produkti:

Programmatūras produktu garantija ir 90 dienas. Tiek garantēts, ka programmatūra darbosies, kā norādīts produkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā. Tiek garantēts, ka aparatūras datu nesējiem vai piederumiem (piemēram, CD, kabeļiem utt.), kas tiek izmantoti kopā ar ierīcēm, normālos lietošanas apstākļos 12 mēnešu laikā, sākot ar iegādes datumu, nav materiālu un ražošanas defektu.

Energolukss neatbild par bojājumiem (ieskaitot ienākumu zaudēšanu, uzņēmējdarbības pārtraukumu, informācijas zudumu vai jebkādus citus finanšu zaudējumus), kas radušies, izmantojot šo produktu.

3. Ģeneratori portatīvie un SŪKŅI KOHLER-SDMO un Energolukss.

Mēs nosakām garantiju Energolukss un KOHLER-SDMO ģeneratoriem atbilstoši šādiem nosacījumiem:

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 8 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2. Garantijas laiks:

Ģeneratoriem un ūdens sūkņiem ar tirdzniecības marku “Energolukss” ir 24 mēneši lietojot sadzīves nolūkos privātpersonām vai arī 12 mēneši gadījumā, ja izstrādājums tiek izmantots profesionāli vai citos līdzīgos apstākļos, visiem pārējiem pircējiem (juridiskas personas utml.). Skat. tabulu.

SDMO ģeneratoriem un ūdens sūkņiem: skat. tabulu

Ražotājs, iekārtas Juridiskām personām

Privātpersonām

SDMO (Honda) modeļi – HX 36 mēn. vai 250 darba stundas* 36 mēn. vai 150 darba stundas*
SDMO (Kohler) modeļi – Perform; Technic; Diesel 36 mēn. vai 250 darba stundas* 24 mēn. vai 100 darba stundas*
Energolukss modeļi – DB; DD 6 mēn. vai 250 darba stundas* 24 mēn. vai 50 darba stundas*

* – atkarībā, kas iestājas pirmais.

3. Garantijas laiks tiek skaitīts, sākot ar datumu, kad izstrādājumu iegādājas pirmais īpašnieks un kas ir norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

4. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem:

Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā arī defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums.
Defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope.
Defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav oriģinālie piederumi vai daļas.
Iekārtas, kas ir tikušas modificētas vai papildinātas.
Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas.
5. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar citu iekārtu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītās iekārtas vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

6. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Izņemot īpašus gadījumus, bojātā iekārta bez piederumiem, bet kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā. Ja iekārta tiek piegādāta daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz to zaudē spēku. Ja iekārta tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietu, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

7. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

8. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

4. Ģeneratori stacionārie KOHLER-SDMO.

Mēs nosakām garantiju KOHLER-SDMO ģeneratoriem atbilstoši šādiem nosacījumiem:

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 8 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2. Garantijas laiks:

Skat. tabulu.

Ražotājs, iekārtas Stand-by power mode

Prime power mode

KOHLER-SDMO KD sērija 36 mēn. vai 1 000 darba stundas* 24 mēn. vai 8 700 darba stundas*

KOHLER-SDMO pārējie stacionarie

24 mēn. vai 1 000 darba stundas* 24 mēn. vai 2 500 darba stundas*

* – atkarībā, kas iestājas pirmais.

3. Garantijas laiks tiek skaitīts, sākot ar datumu, kad izstrādājumu iegādājas pirmais īpašnieks un kas ir norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

4. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem:

Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā arī defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums.
Defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope.
Defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav oriģinālie piederumi vai daļas.
Iekārtas, kas ir tikušas modificētas vai papildinātas.
Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas.
5. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar citu iekārtu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītās iekārtas vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

6. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Izņemot īpašus gadījumus, bojātā iekārta bez piederumiem, bet kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā. Ja iekārta tiek piegādāta daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz to zaudē spēku. Ja iekārta tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietu, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

7. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

8. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

5. DRUPS un GPU Hitzinger.

Mēs nosakām garantiju Hotzinger DRUPS un GPU iekārtām atbilstoši šādiem nosacījumiem:

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 8 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2. Garantijas laiks 24 mēneši.

3. Garantijas laiks tiek skaitīts, sākot ar datumu, kad izstrādājumu iegādājas pirmais īpašnieks un kas ir norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

4. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem:

Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā arī defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums.
Defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope.
Defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav oriģinālie piederumi vai daļas.
Iekārtas, kas ir tikušas modificētas vai papildinātas.
Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas.
5. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar citu iekārtu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītās iekārtas vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

6. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Izņemot īpašus gadījumus, bojātā iekārta bez piederumiem, bet kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā. Ja iekārta tiek piegādāta daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz to zaudē spēku. Ja iekārta tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietu, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

7. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

8. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

6. Elektroauto uzlādes iekārtas.

Mēs nodrošinām garantiju atbilstoši šādiem nosacījumiem:

 1. garantijas laiks 24 mēneši no iekārtas iegādes brīža;
 2. pircējs par saviem līdzekļiem nogādā iekārtu uz mūsu biroju Ulbrokas ielā 46 k.2, Rīgā un transporta, montāžas, demontāžas, iekārtas aizvietošanas izmaksas uz garantijas remonta laiku, vai citas papildus darbības, sedz pircējs;
 3. pircējs kopā ar garantijas remontam paredzēto iekārtu uzrāda pirkuma apliecinošos dokumentus;
 4. garantijas laikā pircējs apņemas nekavējoties informēt mūs par atklātiem defektiem un nodrošina, lai iekārta netiktu ekspluatēta gadījumā, ja tās turpmāka ekspluatācija var palielināt Iekārtas bojājumu;
 5. pircējs ievērojis iekārtas uzglabāšanas, montāžas, ekspluatācijas noteikumus un nodrošinājis reglamentētas tehniskās apkopes, izmantojot kvalificēto personālu.

Garantijas saistības neattiecas uz :

 1. defektiem, kas radušies iekārtas nepareizas lietošanas rezultātā;
 2. pircēja, vai trešās personas nekvalitatīvas montāžas un/vai tehniskās apkopes rezultātā;
 3. normālu iekārtas nolietojumu ekspluatācijas laikā;
 4. iekārtas patvaļīgu remontu, apzinātiem bojājumiem, ja lietotas neapstiprinātas detaļas, veikta atsevišķu iekārtas sastāvdaļu (komponenšu) apvienošana vai savienošana veidā, kas ir pretrunā un/vai nav atrunāta lietotāja instrukcijā;
 5. iekārtu, kas tiek piegādāta daļēji vai izjauktā veidā;
 6. jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu.

Mēs uzņemamies novērst defektus, kurus esam atzinuši par garantijas gadījumu, bez maksas veicot remontu, vai nomainot ar citu iekārtu. Nomainītās iekārtas vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

Iekārtas garantijas remonts, nevar būt par iemeslu garantijas termiņa pagarināšanai.

7. Akumulatoru baterijas Panasonic, YUASA, ELX, CSB, MeanWell.

Mēs nosakām garantiju Panasonic, YUASA, ELX, CSB, MeanWell akumulatoru baterijām atbilstoši šādiem nosacījumiem:

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 8 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2. Garantijas laiks 24 mēneši.

3. Garantijas laiks tiek skaitīts, sākot ar datumu, kad izstrādājumu iegādājas pirmais īpašnieks un kas ir norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

4. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem:

Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā arī defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums.
Defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope.
Defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav oriģinālie piederumi vai daļas.
Iekārtas, kas ir tikušas modificētas vai papildinātas.
Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas.

5. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar citu iekārtu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītās iekārtas vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

6. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Izņemot īpašus gadījumus, bojātā iekārta bez piederumiem, bet kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā. Ja iekārta tiek piegādāta daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz to zaudē spēku. Ja iekārta tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietu, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

7. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

8. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

8. Tainsgriežu sistēmas ELTEK

Mēs nosakām garantiju ELTEK taisngriežu sistēmām atbilstoši šādiem nosacījumiem:

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 8 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2. Garantijas laiks 24 mēneši.

3. Garantijas laiks tiek skaitīts, sākot ar datumu, kad izstrādājumu iegādājas pirmais īpašnieks un kas ir norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

4. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem:

Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā arī defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums.
Defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope.
Defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav oriģinālie piederumi vai daļas.
Iekārtas, kas ir tikušas modificētas vai papildinātas.
Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas.
5. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar citu iekārtu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītās iekārtas vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

6. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Izņemot īpašus gadījumus, bojātā iekārta bez piederumiem, bet kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā. Ja iekārta tiek piegādāta daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz to zaudē spēku. Ja iekārta tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietu, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

7. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

8. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.

9. Konteineri.

Mēs nosakām garantiju konteineriem atbilstoši šādiem nosacījumiem:

1. Mēs sniedzam garantiju atbilstoši punktos 2 – 8 aplūkotajiem nosacījumiem un apņemamies bez maksas novērst jebkurus instrumenta defektus, kas tam konstatēti garantijas laikā un kuru cēlonis nepārprotami ir nekvalitatīvs materiāls vai ražošanas procesa nepilnības.

2. Garantijas laiks 24 mēneši.

3. Garantijas laiks tiek skaitīts, sākot ar datumu, kad izstrādājumu iegādājas pirmais īpašnieks un kas ir norādīts oriģinālajos iegādes dokumentos.

4. Garantijas saistības neattiecas uz šādām daļām un defektiem:

Daļas, kas normālas lietošanas gaitā vai citā dabiskā veidā ir pakļautas dilšanai, kā arī defekti, kuru cēlonis ir normālas lietošanas gaitā radies vai dabisks nodilums.
Defekti, kuru cēlonis ir lietošanas pamācībā sniegto norādījumu neievērošana, lietošana neparedzētā vai neatbilstošā veidā, lietošana nenormālos vides vai darba apstākļos, pārslodze, kā arī neatbilstoša vai nepietiekama apkope.
Defekti, kuru cēlonis ir piederumu vai daļu izmantošana, kas nav oriģinālie piederumi vai daļas.
Iekārtas, kas ir tikušas modificētas vai papildinātas.
Nelielas kvalitātes izmaiņas, kas būtiski neizmaina instrumenta vērtību vai lietošanas iespējas.
5. Mēs uzņemamies novērst defektus, ko esam apstiprinājuši un atzinuši par atbilstošiem garantijas nosacījumiem, bez maksas veicot bojātā instrumenta remontu vai nomainot to ar citu iekārtu (iespējams, ka ar citu, līdzvērtīgu modeli). Nomainītās iekārtas vai daļas pāriet mūsu īpašumā.

6. Garantijas prasības jāpiesaka noteiktā garantijas laika ietvaros. Izņemot īpašus gadījumus, bojātā iekārta bez piederumiem, bet kopā ar oriģinālo iegādes dokumentu, kurā jābūt norādītam iegādes datumam un izstrādājuma apzīmējumam, jānogādā tirdzniecības vietā. Ja iekārta tiek piegādāta daļēji vai pilnīgi izjauktā veidā, garantijas saistības attiecībā uz to zaudē spēku. Ja iekārta tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietu, transporta un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.

7. Šī garantija neattiecas uz jebkurām citām pretenzijām vai prasībām, izņemot tiesības uz defekta novēršanu, kā noteikts šajās garantijas saistībās.

8. Jebkurš no mūsu puses šo garantijas saistību ietvaros veiktais darbs ar instrumentu nevar būt par iemeslu tā garantijas termiņa pagarināšanai vai atjaunošanai.